Podľa Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní – Zákon 448/2008 Z. z. sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje:

1.pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby; 

2.sociálne poradenstvo; 

3.sociálna rehabilitácia; 

4.stravovanie, 

a

zabezpečuje:

1.pracovná terapia, 

2.záujmová činnosť.

 

V našom zariadení Vám v súlade s citovaným zákonom ponúkame:

  • pomoc pri rôznych úkonoch podľa konkrétnej potreby klienta/klientky,
  • stravu
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • záujmové aktivity (formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít),
  • máme vytvorené podmienky aj na oddych (sedačky, kreslá, postele, ležadlá).

V rámci záujmových aktivít sa v zariadení bude vykonávať arterapia, muzikoterapia, biblioterapia; organizovať rôzne kultúrne podujatia.

Okrem toho plánujeme v prípade záujmu poskytovať doplnkové služby ako:

  • pedikúru,
  • manikúru,
  • masáže.

Tieto doplnkové služby budú poskytovať partneri nášho denného stacionára, ktoré si klienti a klientky môžu objednať. Veríme, že ponukou širokého spektra doplnkových služieb našim klientom a klientkam takouto formou vytvoríme v čo najvyššej možnej miere pohodlné a užitočné prostredie.

Všetky aktivity realizované v našom zariadení plánujeme uskutočňovať za aktívnej spolupráce s klientmi a klientkami, tak aby strávený čas bol pre nich zmysluplný, obohacujúci a podnetný.

 

Stacionár svätej Heleny

Exnárova 10, 040 22 Košice (Furča)

IČO: 45746141,  DIČ: 2120050295

 

Kontakt

tel: 0949 291 099, 0949 835 886

 

 

© 2015 Svätá Helena. Všetky práva vyhradené.